Mit lehet nyerni a megfelelésre való törekvéssel?

Enyhítő körülmények a GVH fogyasztóvédelmi eljárásaiban

A gyógyszer-, étrend-kiegészítő- és orvostechnikai eszköz-forgalmazó vállalkozások döntéshozóinak jelentős része nem rendelkezik kielégítő információkkal a versenyjogi szabályokhoz való igazodást segítő programok előnyeiről, illetve egyes esetekben nem elég következetesek a megfelelésre törekvésben. Pedig a tudatosság milliós nagyságrendű bírságok elkerülését tenné lehetővé a vállalkozásaik számára.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által közzétett határozatok egyre inkább igazolják, hogy az a vállalkozás, amelyik törekszik a versenyjogi előírásoknak való megfelelésre, a jogsértése megítélése során kedvezőbb elbírálásban részesülhet.

Ismert tény, hogy a versenyjogi jogsértés megállapításával a vállalkozásnak nemcsak a kiszabott bírság megfizetésével és egyéb szankciók teljesítésével (pl. meghatározott tartalmak közzétételével) kell számolnia, hanem a reputációjában bekövetkező veszteséggel is. Arra azonban már kevesebben gondolnak, hogy egy jól kidolgozott és megfelelően alkalmazott versenyjogi megfelelési programmal nagyobb eséllyel kerülhetik el a bírsággal fenyegető magatartásokat. Egy ilyen program ugyanis elsősorban azt célozza, hogy azonnal beazonosíthatóvá váljék egy jogsértés kockázata. Így lesz képes a vállalkozás arra, hogy megtegye a jogsértés elkerüléséhez, illetve a gyors és hatékony kezeléséhez szükséges lépéseket.

A GVH nyilvános gyakorlatából megállapítható, hogy a hatóság az önkéntes jogkövetés előmozdításának egyik legfontosabb eszközeként ösztönzi a jogsértések megelőzését, feltárását és kezelését szolgáló megfelelési programok kidolgozását, valamint azok hatékony alkalmazását. Ennek érdekében a GVH a versenyfelügyeleti bírság kiszabása során figyelembe veszi az előzetes illetve utólagos megfelelési erőfeszítéseket, különösen a megfelelési programok alkalmazását, mivel álláspontja szerint sokkal nagyobb társadalmi érdek fűződik a jogsértések megelőzéshez, mint azok utólagos szankcionálásához.

Mitől lesz igazán jó egy megfelelési program?

Egy sikeres megfelelési program azon működési- és jogterületek átfogó elemzésére épül, amelyeken a legnagyobb valószínűséggel merül fel a jogsértés kockázata a vállalkozás tevékenysége során.

A valódi megfelelés érdekében a programot a vállalkozás szervezetének minden szintjén alkalmazni kell, és különösen fontos a vezető tisztségviselők támogatása. A sikerhez szükséges továbbá, hogy a program tartalmazzon világos jelentéstételi mechanizmusokat, mely következtében ha egy munkavállaló jogsértő magatartást észlel, pontos útmutatással rendelkezik a szükséges további lépésekről és garanciákról.

A közelmúltban elérhetővé tett döntések alapján megállapítható, hogy még kedvezőbben értékeli a GVH a megfelelési erőfeszítéseket, ha azok túlmutatnak az eljárás alá vont vállalkozás szervezeti keretein, például azzal, hogy más érintettek (szerződéses partnerek, versenytársak, nyilvánosság) számára is iránymutatásul szolgálnak. Ennek eszköze lehet a vállalkozás szerződéskötési gyakorlatának, partnerek felé irányuló kommunikációjának kiegészítése a megfelelést célzó elemekkel, vagy a szakmai nyilvánosságot, illetve a fogyasztókat célzó edukáció (tájékoztató kampány).

Többet érnek az előzetes intézkedések

Amennyiben eljárás indul a vállalkozás ellen a GVH előtt, a hatóság jelentőséget tulajdonít az olyan megfelelési erőfeszítéseknek, amelyeket már a versenyfelügyeleti eljárás megindítását megelőzően is működtettek. Ezeket a vállalkozás önkéntes jogkövetésre törekvésének jeleként értékelik.

Erre tekintettel a bírság meghatározásakor enyhítő körülmény lehet egy körültekintően kidolgozott megfelelési program. (Megjegyzendő ezen a ponton, hogy a „körültekintő” nem feltétlenül jelent terjedelemeset is.) Ugyanakkor a vállalkozásnak figyelemmel kell lennie arra, hogy nem önmagában a program léte, hanem az adott ügyben a releváns megfelelés érdekében tett konkrét és érdemi erőfeszítés az, amit a GVH enyhítő körülményként értékel. Ezt a konkrét és érdemi erőfeszítését bizonyítania kell az eljárás során, ezért szüksége van az adott ügyben a megfelelés érdekében tett lépések dokumentációjára is. Gyakorlati tapasztalat, hogy a dokumentálás akkor nem marad el, ha a megfelelési program életszerű elvárásokat támaszt a munkatársakkal szemben, és a cégvezetés következetes a program érvényesítésében.

Felmerül a kérdés, hogy milyen erőfeszítés tekinthető „érdeminek” a vállalkozás részéről, és vehető ezáltal enyhítő körülményként figyelembe? E tekintetben a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 12/2017. közleménye a fogyasztóvédelmi típusú ügyekben kiszabott bírság meghatározásának szempontjairól („Bírságközlemény”) ad iránymutatást, ami szerint érdemi az erőfeszítés, amennyiben a vállalkozás megfelelően igazolni tudja, hogy az érintett kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatban a megfelelés szándékával beszerzett egy az alkalmazandó jogszabályokkal és a GVH gyakorlatával nyilvánvalóan nem ellentétes tartalmú állásfoglalást.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a megfelelési program alkalmazása során a vállalkozás arra jut, hogy valamely kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdés megalapozott eldöntéséhez nem rendelkezik a szükséges szakismerettel, segítséget kell kérnie. Azaz, a döntési folyamatba esetről-esetre be kell vonnia egy kompetens személyt (például a vállalkozásnál működő fogyasztóvédelmi referenst),  vagy felkérni egy tőle független szakmai szervezetet vagy személyt (ügyvédet, ügyvédi irodát) az adott kérdésben való állásfoglalásra.

A Bírságközlemény szerint a megfelelési szándékhoz annak bizonyítása is szükséges, hogy az állásfoglalás beszerzése a jogsértőnek ítélt gyakorlat bevezetése előtt történt meg, és a vállalkozás annak megfelelően alakította ki a kereskedelmi tevékenységét.

Hasznos lehet az utólagos igyekezet is

Előfordul, hogy a vállalkozás már csak a versenyfelügyeleti eljárás alatt kezdi meg a megfelelésre törekvés szabályozott kialakítását. A GVH úgy tekint ezekre a megfelelési programokra, mint amelyek az adott ügyben vizsgált magatartás feltárásához, valamint az eljárás eredményességéhez már nem tudnak érdemben hozzájárulni.

Tekintettel arra, hogy az utólagosan bevezetett megfelelési programok csak a jövőre nézve segítik elő a vállalkozás jogkövetését, az ezeken alapuló vállalásokat – az előzetesekhez képest – kisebb mértékű bírságcsökkentéssel jutalmazza a GVH. Mégis, az eljárás megindulását követően sem késő megfontolni ilyen lépések megtételét, a tevőleges jóvátétel tanúsításával vagy a jogsértés beismerésével párhuzamosan.

Bizonyos esetekben lehetősége van az eljárás alá vont cégeknek arra is, hogy úgynevezett kötelezettségvállalás keretében önként vállalja, hogy magatartását meghatározott módon összhangba hozza az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel. Ez megvalósulhat megfelelési program kialakításával és bevezetésével, de vállalhatja a már működő programja kiegészítését, elmélyítését, az újonnan szerzett tapasztalatok alapján való specifikálását.

A GVH az eljárás során mérlegeléssel dönt a vállalkozás által tett, a vállalásokat megfelelő részletezettséggel bemutató kötelezettségvállalási nyilatkozat elfogadhatóságáról. Amennyiben a GVH úgy ítéli meg, hogy a kötelezettségvállalással a közérdek hatékony védelme biztosítható, az eljáró versenytanács határozatában kötelezővé teszi a vállalások teljesítését, anélkül, hogy a jogsértés megvalósulását vagy annak hiányát megállapítaná.

A vállalkozások különböző struktúrában, illetve vállalati kultúrával működnek, így más és más típusú kockázatok merülnek fel tevékenységük gyakorlása során. Ezért kell egyedileg kidolgozni a számukra alkalmas és hatékony programot, ami segíti a szabályoknak való megfelelésüket a mindennapi működésük során.

A cikk a Marketing pirula 2019/5. számában jelent meg, a 14-15. oldalon.

dr. Dávid Barbara LL.M, ügyvédjelölt
dr. Zalai Péter LL.M. ügyvéd,
Comp2 = Competition x Compliance
a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal versenyjogi csapata

 

Megosztás