Adatkezelési tájékoztató

A RÉTI, VÁRSZEGI ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
– A MUNKAVISZONNYAL, TOVÁBBÁ TAGSÁGI JOGVISZONNYAL ÖSSZEFÜGGŐ
ADATKEZELÉSRŐL –

1.1 Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
E-mail címe: rvp.central@hu.pwclegal.com
Telefonszáma: (+36 1) 461 9888
Honlap: retivarszegipartners.hu

1.2 Képviselő, adatkezelési kérdésekben kijelölt kapcsolattartó

Neve: Dr. Várszegi Zoltán
Postacíme: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
E-mail címe: zoltan.varszegi@pwc.com
Telefonszáma: +36 1 461 9506
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

1.3 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje
Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Az álláspályázatban
megadott személyes
adatok1
Az állásra jelentkezés elbírálása Az Adatkezelő azon jogos
érdeke, hogy a beérkezett
pályázatról megalapozott
döntést hozhasson.
A pályázat elbírálását
követően a pályázati
anyaggal összefüggésben
megadott személyes
adatokat haladéktalanul
töröljük.
Nem töröljük a személyes adatokat, ha az elbírálás
eredményeképpen a
pályázóval munkaviszonyt
vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyt
létesítünk.
Felvételi adatlapon
szereplő, továbbá a NAV
részére történő
bejelentéssel kapcsolatos
személyes azonosító
adatok, ideértve az
adóazonosító jelet és
TAJ számot, továbbá a
képesítésre,
állampolgárságra
vonatkozó adatokat is
Munkaviszony keretében történő
azonosítás, munkaviszony létesítése, az ügyvédi, ügyvédjelölti, vagy egyéb munkakör betöltéséhez szükséges
képesítés meglétének igazolása
munkaszerződés előkészítése,
teljesítése
Marandandó iratként nem
selejtezhető
az adó és társadalombiztosítási
kötelezettségek teljesítése
adó és társadalombiztosítási
jogszabályok szerinti jogi kötelezettség
Bankszámlaszám,
számlavezető bank neve
Munkabér (ideértve valamennyi bér
jellegű és béren kívüli juttatást és
költségtérítést) és megbízási díj
kifizetése, továbbá a munkaviszony
körében felmerülő egyéb elszámolás
teljesítése
szerződés teljesítése Munkaviszony
megszűnésétől számított
8 év
Munkabér adatok
(ideértve valamennyi bér jellegű juttatást, béren kívüli juttatást és
költségtérítést);
megbízási díjra
vonatkozó adatok
Bérszámfejtés szerződés teljesítése Marandandó iratként nem
selejtezhető
az adó és társadalombiztosítási
kötelezettségek teljesítése
adó és társadalombiztosítási
jogszabályok szerinti jogi kötelezettség
Munkaidő-nyilvántartási
adatok (ideértve az
igazolt távollét
igényléséhez illetve
igazolásához szükséges
adatokat is)
Bérszámfejtés, munkarend
meghatározása
szerződés teljesítése Munkaszerződésből eredő igények érvényesítésének
elévüléséig
Teljesítényértékeléssel
kapcsolatos adatok
Éves ösztönző biztosítása Szerződés teljesítése Munkaszerződésből eredő igények érvényesítésének
elévüléséig
Hozzátartozói
(házastárs, gyermek),
illetve családi állapotra
vonatkozó adatok
Hozzátartozókkal, családi állapottal
kapcsolatos ellátások, munkáltatói
kötelezettségek teljesítése (pl.
pótszabadság kiadása,
gyermekneveléssel kapcsolatos ellátások, családi adókedvezmény
vagy első házasok adókedvezménye
figyelembe vétele bérszámfejtés
során)
A hozzátartozókra tekintettel juttatott ellátásokra, illetve munkajogi előírásokra
vonatkozó jogi kötelezettség
Maradandó iratként nem selejtezhető
Kiküldetés teljesítésével
kapcsolatos adatok
(ideértve a munkavállaló
vezetői engedélyének
számát, útlevél számát /
személyi igazolvány
számát, és esetileg a
biztosítási kötvényen
szereplő adatokat is)
A kiküldetéssel kapcsolatos utazás
megszervezése; szállás foglalása, a
rendezvényen, illetve a fogadó társaságnál történő részvétel és a
munkavégzés feltételeinek
biztosítása
szerződés teljesítése Munkaszerződésből eredő igények érvényesítésének
elévüléséig
GUID kód, besorolás, email cím,
pozícióbesorolás,
mobiltelefonszám,
iparági tapasztalat
Ügyfélkapcsolat beazonosítása
(Salesforce rendszer)
Jogos érdek Az ügyfélkapcsolat
fennállása alatt
Egészségügyi
alkalmasságra
vonatkozó adatok;
munkavégzéshez
szükséges szemüveg
igénylésével kapcsolatos
adatok
Egészséges és biztonságos
munkavégzés feltételeinek
biztosítása
Munka Törvénykönyve szerinti jogi kötelezettség; vonatkozó rendeletek szerinti jogi
kötelezettség
Marandandó iratként nem selejtezhető
Keresőképtelenség
tartama, kódja, a
keresőképtelenség
típusától függően a
hozzátartozókra
vonatkozó adatok
Keresőképtelenséggel összefüggő
ellátások folyósítása
adó és társadalombiztosítási
jogszabályok szerinti jogi kötelezettség
Marandandó iratként nem selejtezhető
Marandandó iratként nem selejtezhető Várandósággal összefüggő ellátások
folyósítása
adó és társadalombiztosítási
jogszabályok szerinti jogi kötelezettség
Marandandó iratként nem selejtezhető
munkáltatói kötelezettségek,
foglalkoztatási tilalmak figyelembe vétele
Munka Törvénykönyve szerinti jogi kötelezettség
Munkahelyi baleset
jegyzőkönyvi adatai, a
balesettel kapcsolatos
dokumentumok adatai
Munkahelyi baleset körülményeinek
feltárása, kapcsolódó igények érvényesítése
Munkavédelmi Törvény és Munka Törvénykönyve szerinti
jogi kötelezettség
Munkaszerződésből eredő igények érvényesítésének
elévüléséig
Munkavállaló saját
gépjárművével
kapcsolatos adatok, a
munkavállaló
tartózkodási helye
Útiköltség elszámolása Munka Törvénykönyve, az Szja törvény és a vonatkozó rendeleti szabályozások
szerinti jogi kötelezettség
Munkaszerződésből eredő igények érvényesítésének
elévüléséig
Képmás, hangmás Pályázatokon való indulás adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a pályázati eljárásban a szükséges szakértelmet,
referenciát igazolni tudja
Munkaszerződésből eredő igények érvényesítésének
elévüléséig
belső és külső marketing célú
kiadványokon, fényképeken,
videófelvételeken való megjelenés
A munkavállaló hozzájárulása A munkaviszony
fennállásáig vagy ezt
megelőzően a hozzájárulás
visszavonásáig
Céges számítógép,
internet és email
használat adatai, céges
mobil telefon használat
adatai
Munkáltatói ellenőrzési jog gyakorlása (a privát adatok ellenőrzése nélkül)2 Munkavállaló munkáltató általi ellenőrzéséhez fűződő
jogos érdeke (a privát adatok ellenőrzése nélkül)
Munkaszerződésből eredő igények érvényesítésének
elévüléséig
A munkavállalóval
szembeni fegyelmi
intézkedésekkel
kapcsolatos adatok
A munkavállalóval szembeni
intézkedések nyilvántartása
Szerződés teljesítése Munkaszerződésből eredő igények érvényesítésének
elévüléséig
Munkavállalói
kölcsöntartozással,
munkabér előleggel
kapcsolatosa adatok
A munkavállalóval szembeni
kölcsönügyletek, munkabér-előlegek
nyilvántartása
Szerződés teljesítése Munkaszerződésből eredő igények érvényesítésének
elévüléséig
Végrehajtható
határozatban szerepelő
tartozásokkal
kapcsolatos adatok
munkabérből való levonás teljesítése Végrehajtási törvény szerinti jogi kötelezettség Végrehajtási igények
érvényesítésének
elévüléséig
Munkaviszony
megszüntetése,
megszűnése esetén a
kilépő
dokumentumokon
szereplő adatok, ideértve a munkavállaló jogerős és levonandó tartozására vonatkozó adatokat is
Munkaviszony megszüntetése,
megszűnése esetén a munkáltatói
elszámolások rendelkezésre
bocsátása
adó és társadalombiztosítási
jogszabályok szerinti jogi kötelezettség, a kiléptetéssel
kapcsolatos jogszabályok által
előírt jogi kötelezettség
Maradandó iratként nem selejtezhető
Összeférhetetlenségre
vonatkozó adatok
(hozzátartozóra is
kiterjedően)
Annak igazolása, hogy a
munkavállaló/tag valamennyi, a
PWC egyéb cégeivel szemben irányadó, amerikai és európai
normákon alapuló
összeférhetetlenségi követelménynek
megfelel
Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok
birtokában legyen
Jogi igényre vonatkozó
elévülési idő végéig

1. Kérjük, pályázati anyagaiban ne adjon meg különleges adatokat (így különösen egészségügyi adatokat, faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló adatokat, genetikai adatokat, valamint szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatokat. Ha egészségi állapotára vonatkozó valamely adata megadását jelentkezése szempontjából feltétlenül szükségesnek ítéli meg, azt a jelentkezési anyag részét képező kifejezett és egyértelmű hozzájárulásának megadása esetén áll módunkban kezelni.

2. Az Adatkezelő a munkáltatói eszközök ellenőrzése során a munkavállaló privát adatait nem ellenőrzi, ezen adatokkal adatkezelési tevékenységet nem végez. A munkáltatói eszközök ellenőrzése során az Adatkezelő a NAIH 2016. október 28-án kelt állásfoglalásának megfelelően, a fokozatosság elvének betartásával jár el.

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a munkavállaló/tag azon
adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő
munkaszerződés/tagsági jogviszony előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a
munkaviszony/tagsági jogviszony létesítése, illetve a munkaviszonyból/tagsági jogviszonyból származó egyes kötelezettségek szempontjából kötelező, a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem képes a munkaviszonnyal/tagsági jogviszonnyal összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére.

Az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezelt adatok tekintetében az Adatkezelő kiemelten felhívja a
Munkavállaló/tag figyelmét, hogy jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni (a további szabályokat ld. 1.7. E pont).
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Munkavállaló/Tag jogosult a hozzájárulását
megtagadni vagy bármikor visszavonni írásban az Adatkezelő irodavezetőjénél, vagy központi e-mail címén.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a Munkavállalóra/Tagra nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járhat.

1.4 Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó neve A címzettek részére átadott
személyes adatok kategóriája
Adatfeldolgozó bevonásával érintett tevékenység
PwC Könyvvizsgáló Kft Az informatikai szervereken
tárolt személyes adatok
(különösen e-mailek, folderek
tartalma).
Az adatfeldolgozó teljeskörű IT és könyvelési szolgáltatás folytatása céljából végzi az Adatkezelő által meghatározott műveleteket.
A HR szolgáltatáshoz
kapcsolódó személyes adatok
(munkavállalók azonosító
adatai, iskolai végzettséget
igazoló adatok, munkaviszonyhoz kapcsolódó
adatok (munkaidő, szabadság),
teljesítményértékeléshez
kapcsolódó adatok.
Az adatfeldolgozó teljeskörű HR szolgáltatást lát el.
Béradatok, bérből való
levonáshoz kapcsolódó adatok,
bérelőlegre vonatkozó
megállapodás
bankszámlaszám, költségelőleg
elszámolásához kapcsolódó
dokumentáció, cafeteria
juttatáshoz kapcsolódó
dokumentáció.
Az adatfeldolgozó teljeskörű bérszámfejtési szolgáltatást lát el.

Önálló adatkezelők:

Önálló adatkezelő neve A címzettek részére
átadott személyes adatok
kategóriája
Önálló adatkezelő által végzett
tevékenység
Üzemorvos A munkavállaló által az
Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott és a munkavállaló
egészségügyi állapotára
vonatkozó adatok, iratok
Alkalmassági vizsgálat lefolytatása, egyes
szűrővizsgálatok elvégzése, ezekre történő orvosi
beutalás, munkabaleset esetén elsősegélynyújtás,
munkavédelmi kérdésekben orvosszakmai
vélemény nyújtása.
Utazásszervező,
utasbiztosítás szolgáltató
A kiküldetéssel kapcsolatos
utazással, utazási biztosítással
kapcsolatosan szükséges
adatok
A kiküldetéssel érintett utazás megszervezése,
repülőjegy vagy egyéb menetjegy foglalása,
szállás foglalás, utasbiztosítás megkötése.
Külső képző intézmény,
ügyvédi kamara
A képzésen való részvétellel
összefüggő adatok (név,
munkakör); akkrediált képzés
esetén a vonatkozó
jogszabályok által
meghatározott adatkör
Az Adatkezelő által megrendelt egyes képzések
lebonyolítása, akkreditált képzés esetén a képzés
elvégzését tanúsító okmány kiállítása.
1.5 Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő a munkavállalók munkavégzésre való alkalmassága, adott esetben csökkent munkaképessége vagy fogyatékossága kapcsán, a keresőképtelenség vagy várandósság kapcsán, továbbá munkahelyi baleset esetén azzal összefüggésben adatkezelést végez, ami a személyes adatok különleges kategóriáit képezi.
Egészségügyi vagy más különleges adat kezelésére jogi igények érvényesítésével összefüggésben is sor kerülhet. Ezen különleges személyes adatok kezelésére az Adatkezelő

 • részben a Magyarországon közvetlenül alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) 9. cikke (2) bekezdésének h) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelés munkahelyi egészségügyi célból, a munkavállaló munkaképességének felmérése, szociális ellátás nyújtása érdekében szükséges, a munkaviszony kapcsán irányadó jogszabályok (így különösen a munkavédelmi, illetve foglalkozás-egészségügyi előírások) alapján a munkáltató által alkalmazott foglalkozás-egészségügyi szakember szakmai
  titoktartási kötelezettségére, mint garanciális feltételre figyelemmel,
 • részben pedig az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az Adatkezelőnek mint munkáltatónak a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges, a jogszabályok által lehetővé tett mértékben,
 • jogi igényekhez kapcsolódó különleges adat kezelés körében az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikke (2) bekezdésének f) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelés a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
1.6 Más forrásból beszerzett érintetti adatok
Kezelt adatok köre Kezelt adatok forrása
Egészségügyi alkalmasságra vonatkozó
adatok; szemüveg igényléséhez szükséges
igazolás
Üzemorvos, szemész szakorvos
Jogerős bírósági letiltó végzésben szereplő
adatok
Bírósági végrehajtó, valamint a végrehajtást elrendelő bíróság
Képzési tanúsítványok, értékelések Külső képző intézmények, képzési szolgáltatók
1.7 Érintetti jogok

A munkavállaló/tag kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. A munkavállalót/tagot megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a munkavállaló/tag jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A) A hozzáféréshez való jog

A munkavállaló/tag bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során a munkavállaló/tag arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező munkavállalói/tagi kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a munkavállaló/tag hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő
jogosult a munkavállaló/tag kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben a munkavállaló/tag a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, példányonként 200 Ft-ot számol fel.

B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő a munkavállalóra/tagra vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja a munkavállalót/tagot, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal munkavállaló/tag személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A munkavállalót/tagot kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben a munkavállaló/tag valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely a munkavállaló/tag hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást a munkavállaló/tag visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de a munkavállaló/tag tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A munkavállalót/tagot kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

A munkavállaló/tag személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • a munkavállaló/tag vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de a munkavállaló/tag ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a
  munkavállaló/tag igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  vagy
 • a munkavállaló/tag tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek a munkavállaló/tag jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez a munkavállaló/tag hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a munkavállalót/tagot előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A munkavállalót/tagot kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E) A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a munkavállalóra/tagra vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik
személy jogos érdeke, a munkavállaló/tag jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az
Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a munkavállaló/tag érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha a munkavállaló/tag úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A munkavállaló/tag – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. A munkavállaló/tag jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. A munkavállaló/tag jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a munkavállalót/tagot a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

1.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelőnek a munkavállalókra/tagokra vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

1.9 HOZZÁTARTOZÓK, EGYÉB ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA

Az Adatkezelő a munkavállalót/tagot a hozzátartozók személyes adatai megadása kapcsán ellenkező bizonyításáig a hozzátartozó képviselőjének tekinti. Erre tekintettel az Adatkezelő a munkavállalók/tagok hozzátartozóinak vagy más harmadik személynek a személyes adatai kezeléséről az érintetteket a munkavállalón/tagon, mint képviselőn keresztül, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja.

* * *

Alkalmazandó: 2018. május 25-től.