Adatkezelési tájékoztató

A RÉTI, VÁRSZEGI ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
A JOGI SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ, VALAMINT EGYÉB, A JOGI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEKRŐL

1.1 Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
E-mail címe: hu_rvp.central@pwc.com
Telefonszáma: (+36 1) 461 9888
Honlap: https://retivarszegipartners.hu

Az Adatkezelő részéről adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben kijelölt kapcsolattartók:
Neve:
Dr. Várszegi Zoltán, irodavezető ügyvéd
Dr. Csenterics András, ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő
Postacíme: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
E-mail címe:
zoltan.varszegi@pwc.com
andras.csenterics@pwc.com
Telefonszáma: +36 1 461 9506

1.2 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje
A) Természetes személy ügyfelekre vonatkozó adatkezelés
Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
A megbízás előkészítéséhez és megkötéséhez szükséges személyes adatok, ideértve a személyi azonosító okmányok típusát, adattartalmát és másolatát1, valamint a megbízás elvállalhatóságának korlátai kapcsán bekért adatokat. E körben az adatok forrása lehet nyilvános adatbázis (pl. polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása) is.

Videokonferencia-hívás keretében történő ügyfélazonosítás esetén az általunk kezelt adatok körébe tartozik az elektronikus hírközlő hálózaton (Skype for Business) keresztül bemutatásra kerülő és általunk videofelvétel keretében rögzített személyi azonosító okmány adattartalma, valamint az érintett szintén ilyen módon rögzített képmása és hangja. Ilyen jellegű ügyfélazonosítás esetében a teljes videokonferencia-hívást rögzítjük.

Az ügyfél-átvilágítás során kötelezően rögzítendő a természetes személy családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint azonosító okmányának típusa és száma.

Rögzítendő az ügyfél arra vonatkozó nyilatkozata is, hogy saját nevében vagy egy tényleges tulajdonos nevében jár-e el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos adatainak megadása mellett, illetve hogy kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e. Amennyiben igen, vagy az ügyfél más okból belső kockázatértékelésünk alapján magas kockázati besorolásba kerül, úgy adott esetben a pénzeszközök forrására és a vagyon forrására vonatkozó információk.

Az ügyfélre vonatkozó negatív médiahírekben, nyilvános forrásokban fellelhető információk, szankciós listán való szereplés.

Az ügyfél kockázati besorolása.

Ügyvédi megbízási szerződés előkészítése, megkötése Jogi szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése, teljesítése, ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség Megbízás teljesítésétől, illetve az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

Okirat ellenjegyzése, elektronikus okirat vagy ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügy, illetve közvetítői eljárás esetén 10 év.

Ezen megőrzési idők meghosszabbíthatók, ha a személyes adatokra folyamatban lévő, vagy a jövőben megindítandó eljárás lefolytatása érdekében van szükség. Utóbbi esetben a megőrzési idő a tárgybeli eljárás jogerős lezárásáig, vagy az eljárás meghiúsulásáig terjed.

Okirat rögzített videokonferencia során történő aláírása vagy aláírásnak ilyen módon történő elismerése ügyvédi ellenjegyzés céljából (ún. távaláírás, távelőttemezés), valamint az ügyfél-azonosítási kötelezettségek rögzített videokonferencia útján történő teljesítése (távazonosítás) esetén a rögzített felvételt az ügyvéd köteles 10 évig megőrizni.

Ügyfélazonosítás, Pmt. 6-10.§ és 73.§ szerinti ún. ügyfél-átvilágítás elvégzése, az azonosított személyekre vonatkozó ügyvédi nyilvántartás vezetése Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség
A Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás adatainak más szolgáltató részére való átadása annak ügyfél-átvilágítási eljárása lefolytatása céljából Az érintett kifejezett hozzájárulása
A PricewaterhouseCoopers cégcsoporttal való együttműködésből fakadóan szükséges, a szolgáltatásnyújtás korlátaira vonatkozó ellenőrzések, jogi szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedély kérése, kockázatelemzési és ügyfélmegismerési („KYC – Know Your Client”) folyamatok elvégzése annak megállapítása érdekében, hogy az ügyfél részére jogi szolgáltatást nyújthatunk-e. Az ügyvédi iroda azon jogos érdeke, hogy a rá a PricewaterhouseCoopers cégcsoporttal való együttműködés alapján irányadó kockázatkezelési, illetve ügyfélmegismerési („KYC – Know Your Client”) előírásoknak megfelelhessen és megállapíthassa, van-e lehetőség jogi szolgáltatás nyújtására a potenciális ügyfél részére.
Az ellátott üggyel összefüggésben megadott személyes adatok (így különösen név, lakcím, anyja neve, születési név, adószám, személyi igazolványszám, személyi szám, útlevélszám, tartózkodási cím/levelezési cím) Jogi szolgáltatás nyújtása (így különösen okirat szerkesztése és benyújtása/bejegyeztetése az illetékes hatóságnál, képviselet bírósági vagy egyéb hatósági eljárásban), a szolgáltatással összefüggésben esetlegesen felmerülő igények érvényesítése, jogi álláspont védelme Jogi szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése, teljesítése, ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség

A szolgáltatással összefüggésben felmerülő igények érvényesítése, jogi álláspont védelme kapcsán az ehhez fűződő jogos érdekünk

Az ügyvédi tevékenységre irányadóan előírt megőrzési időn belül.2
Az ügy jellegére vonatkozó (tényállási), különösen vagyonra vonatkozó adatok Jogi szolgáltatás nyújtása, a szolgáltatással összefüggésben esetlegesen felmerülő igények érvényesítése, jogi álláspont védelme Jogi szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése, teljesítése, ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség

A szolgáltatással összefüggésben felmerülő igények érvényesítése, jogi álláspont védelme kapcsán az ehhez fűződő jogos érdekünk

Az ügyvédi tevékenységre irányadóan előírt megőrzési időn belül
Kapcsolattartási adatok (telefonszám, email cím)

Videokonferencia-hívás esetén az érintett képmása, hangja, valamint a hívás során a kamera látószögébe eső, személyes adat jelleggel bíró információk

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése során Jogi szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése, teljesítése Jogi szolgáltatások nyújtására vonatkozó kapcsolatunk fennállásáig, kivéve, ha a kapcsolattartási adatok a fenti célból kezelt adatokat tartalmazó okiratok részét képezik (ez esetben a már említett megőrzési idők alkalmazandók)
Számla, bizonylat kiállításához, számlázáshoz szükséges személyes adatok Számla, bizonylat kiállítása, a megrendelés teljesítése, adózási kötelezettségek teljesítése Számviteli szabályok szerinti, valamint adójogi kötelezettség teljesítése Számla kiállításától számított 8 év
Magánszemély ügyfél neve, címe, telefonszáma, email címe Ügyfélmenedzsment jogi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan (Salesforce rendszer útján) Az ahhoz fűződő jogos érdekünk, hogy az ügyfél adatait a PricewaterhouseCoopers globális cégcsoport által bevezetett, biztonságos és egységes ügyfélmenedzsmentet biztosító rendszerben kezeljük, lehetővé téve a hatékony szolgáltatásnyújtást és a PricewaterhouseCoopers hálózaton belüli információmegosztást Az ügyfélkapcsolat fennállása alatt

1. A lakcímet igazoló hatósági igazolványról másolat készítése során annak azon oldalát, amely a személyi azonosítót tartalmazza, az ügyvédi iroda nem tárolja. A személyi azonosítót azonban az ügyvédi iroda mindazon esetekben kezeli, amelyekben a Jogügyletek biztonságát erősítő adatszolgáltatási keretrendszeren keresztül magyar állampolgárságú és/vagy lakóhelyű személyekre vonatkozóan az Üttv. 32.§ alapján adatlekérdezést végez, mert a Jogügyletek biztonságát erősítő adatszolgáltatási keretrendszerben történő lekérdezéshez a fenti személyes adat – a lakcímkártya és a személyi azonosító okirat számával együtt – szükséges, ilyenkor az adatkezelés jogalapja a lekérdezés elvégezhetőségéhez fűződő jogos érdekünk.

2. Okirat ellenjegyzése, illetve elektronikus okirat, illetve ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügy, közvetítői eljárás esetén: 10 év, egyéb esetben 5 év. Speciális jogszabály előírása vagy a felek megállapodása szerint előfordulhat, hogy az adatokat tartalmazó okiratok nem selejtezhetők.

B) Jogi személy ügyfelek részéről eljáró természetes személyekre (képviselő, meghatalmazott, kapcsolattartó, stb.) vonatkozó adatkezelés
Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Kapcsolattartási adatok (így különösen: név, e-mail cím, telefonszám, munkakör / tisztség)

Videokonferencia-hívás esetén az érintett (jellemzően az ügyfél képviselője, vagy a kapcsolattartásra kijelölt személy) képmása, hangja, valamint a hívás során a kamera látószögébe eső, személyes adat jelleggel bíró információk

Üzleti célú kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás A jogi személy ügyféllel, partnerrel fennálló szerződés teljesítéséhez, illetve az üzleti kapcsolat fenntartásához fűződő jogos érdekünk A jogi személlyel fennálló üzleti kapcsolat végéig, vagy ha az korábban történik, az érintett jogi személlyel fennálló jogviszonya megszűnéséig, ha erről az Adatkezelő tudomást szerez
Személyazonosító adatok (jogi személy képviselője, meghatalmazottja és tényleges tulajdonosa kapcsán)3

A képviselőre, meghatalmazottra vonatkozó negatív médiahírekben, nyilvános forrásokban fellelhető információk, szankciós listán való szereplés.

Videokonferencia-hívás keretében történő ügyfélazonosítás esetén az általunk kezelt adatok körébe tartozik az elektronikus hírközlő hálózaton (Skype for Business) keresztül bemutatásra kerülő és általunk videofelvétel keretében rögzített személyi azonosító okmány adattartalma, valamint az érintett szintén ilyen módon rögzített képmása és hangja. Ilyen jellegű ügyfélazonosítás esetében a teljes videokonferencia-hívást rögzítjük.

Ügyfélazonosítás, Pmt. 6.§ és 73.§ szerinti ún. ügyfél-átvilágítás elvégzése, azonosított személyekre vonatkozó ügyvédi nyilvántartás vezetése Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség A megbízás teljesítésétől, illetve az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

Okirat ellenjegyzése, elektronikus okirat vagy ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügy esetén 10 év

Ezen megőrzési idők meghosszabbíthatók, ha a személyes adatokra folyamatban lévő, vagy a jövőben megindítandó eljárás lefolytatása érdekében van szükség. Utóbbi esetben a megőrzési idő a tárgybeli eljárás jogerős lezárásáig, vagy az eljárás meghiúsulásáig terjed

Okirat rögzített videokonferencia során történő aláírása vagy aláírásnak ilyen módon történő elismerése ügyvédi ellenjegyzés céljából (ún. távaláírás, távelőttemezés), valamint az ügyfél-azonosítási kötelezettségek rögzített videokonferencia útján történő teljesítése (távazonosítás) esetén a rögzített felvételt az ügyvéd köteles 10 évig megőrizni.

A Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás adatainak más szolgáltató részére való átadása annak ügyfél-átvilágítási eljárása lefolytatása céljából A jogi személy ügyfél más szolgáltató általi azonosításának megkönnyítéséhez fűződő jogos érdeke
Jogi szolgáltatás nyújtása (így különösen társasági okirat szerkesztése és benyújtása/bejegyeztetése az illetékes hatóságnál) A jogi személy ügyféllel kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekünk.

A szolgáltatással összefüggésben felmerülő igények érvényesítése, jogi álláspont védelme kapcsán az ehhez fűződő jogos érdekünk

A PricewaterhouseCoopers cégcsoporttal való együttműködésből fakadóan szükséges, a szolgáltatásnyújtás korlátaira vonatkozó ellenőrzések, jogi szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedély kérése, kockázatelemzési és ügyfélmegismerési („KYC – Know Your Client”) folyamatok elvégzése annak megállapítása érdekében, hogy az ügyfél részére jogi szolgáltatást nyújthatunk-e A PricewaterhouseCoopers globális cégcsoport szolgáltatások könyvvizsgálati ügyfeleknek való nyújtására vonatkozó korlátozásai, szabályai betartásához fűződő jogos érdekünk, illetve az ügyvédi iroda azon jogos érdeke, hogy a rá a PricewaterhouseCoopers cégcsoporttal való együttműködés alapján irányadó kockázatkezelési, illetve ügyfélmegismerési („KYC – Know Your Client”) előírásoknak megfelelhessen és megállapíthassa, van-e lehetőség jogi szolgáltatás nyújtására a potenciális ügyfél részére.
Ügyfél magánszemély képviselőjének neve, ügyfél szervezetrendszerén belüli tisztsége, telefonszáma, email címe Ügyfélmenedzsment jogi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan (Salesforce rendszer útján) Az ahhoz fűződő jogos érdekünk, hogy az ügyfél adatait a PricewaterhouseCoopers globális cégcsoport által bevezetett, biztonságos és egységes ügyfélmenedzsmentet biztosító rendszerben kezeljük, lehetővé téve a hatékony szolgáltatásnyújtást és a PricewaterhouseCoopers hálózaton belüli információmegosztást Az ügyfélkapcsolat fennállása alatt

3. Az ügyfél képviselője, meghatalmazottja kapcsán az Üttv. illetve a Pmt. alapján kötelezően rögzítendő adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, azonosító okmány típusa és száma, a Pmt. hatálya alá tartozó esetekben pedig a személyazonosító okmányok másolata a lakcímkártya személyi azonosítót tartalmazó oldalának kivételével. A személyi azonosítót azonban az ügyvédi iroda mindazon esetekben kezeli, amelyekben a Jogügyletek biztonságát erősítő adatszolgáltatási keretrendszeren keresztül magyar állampolgárságú és/vagy lakóhelyű személyekre vonatkozóan az Üttv. 32.§ alapján adatlekérdezést végez, mert a Jogügyletek biztonságát erősítő adatszolgáltatási keretrendszerben történő lekérdezéshez a fenti személyes adat – a lakcímkártya és a személyi azonosító okirat számával együtt – szükséges, ilyenkor az adatkezelés jogalapja a lekérdezés elvégezhetőségéhez fűződő jogos érdekünk.

A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosára vonatkozó következő adatokat vagyunk kötelesek kezelni: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke.

Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e.

C) Az ügyfelek tényleges tulajdonosaira vonatkozó adatkezelés
Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Személyazonosító adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke, továbbá a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősülésére vonatkozó adatok.

Személyazonosító okmány (pl. útlevél, személyi igazolvány) másolata.

A tényleges tulajdonosra vonatkozó negatív médiahírekben, nyilvános forrásokban fellelhető információk, szankciós listán való szereplés.

Ügyfélazonosítás, Pmt. 6.§ és 73.§ szerinti ún. ügyfél-átvilágítás elvégzése, azonosított személyekre vonatkozó ügyvédi nyilvántartás vezetése Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség A megbízás teljesítésétől, illetve az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

Ezen megőrzési idő meghosszabbítható, ha a személyes adatokra folyamatban lévő, vagy a jövőben megindítandó eljárás lefolytatása érdekében van szükség. Utóbbi esetben a megőrzési idő a tárgybeli eljárás jogerős lezárásáig, vagy az eljárás meghiúsulásáig terjed.

A Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás adatainak más szolgáltató részére való átadása annak ügyfél-átvilágítási eljárása lefolytatása céljából A jogi személy ügyfél más szolgáltató általi azonosításának megkönnyítéséhez fűződő jogos érdeke
A PricewaterhouseCoopers cégcsoporttal való együttműködésből fakadóan szükséges, a szolgáltatásnyújtás korlátaira vonatkozó ellenőrzések, jogi szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedély kérése, kockázatelemzési és ügyfélmegismerési („KYC – Know Your Client”) folyamatok elvégzése annak megállapítása érdekében, hogy az ügyfél részére jogi szolgáltatást nyújthatunk-e A PricewaterhouseCoopers globális cégcsoport szolgáltatások könyvvizsgálati ügyfeleknek való nyújtására vonatkozó korlátozásai, szabályai betartásához fűződő jogos érdekünk illetve az ügyvédi iroda azon jogos érdeke, hogy a rá a PricewaterhouseCoopers cégcsoporttal való együttműködés alapján irányadó kockázatkezelési, illetve ügyfélmegismerési („KYC – Know Your Client”) előírásoknak megfelelhessen és megállapíthassa, van-e lehetőség jogi szolgáltatás nyújtására a potenciális ügyfél részére.
D) Egyéb adatkezelések
Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Szerződéssel, vagy perben érintett másik fél, vagy annak képviselőjének személyazonosító és egyéb ügyleti adatai (az adatok forrása ebben az esetben az ügyfelünk, vagy maga az érintett) Ügyvédi megbízás teljesítése (pl. szerződés elkészítése) Megbízási szerződésünk ellátásához fűződő jogos érdekünk, az ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség Az ügyvédi tevékenységre irányadóan előírt megőrzési időn belül
Irodánkba látogató személyek gépjárművének rendszáma, amennyiben igénybe kívánják venni az irodaház mélygarázsát Parkolóhely biztosítása Az érintett kifejezett hozzájárulása A látogatás végéig
Az ügy ellátásával kapcsolatos telefonhívások, vagy videokonferencia-beszélgetések tartalma, amennyiben ezeket rögzítjük Egyeztetés tartalmának visszaidézhetősége, jogi igényérvényesítés esetén felhasználása Az elhangzottak visszaidézhetőségéhez és igazolhatóságához fűződő jogos érdekünk A szerződés megszűnésétől számított 5 év
A velünk szakmai együttműködést folytató szervezetek (pl. diákszervezetek, egyetemi hallgatók szervezetei, egyetemek) által az együttműködés lehetővé tétele érdekében megadott kapcsolattartó személyek adatai (név, telefonszám, ,email cím), valamint az együttműködés keretében irodánkba látogató személyek (pl. hallgatók csoportjai) neve Kapcsolattartás lehetővé tétele, irodába látogató személyi kör azonosítása, az irodaházba való belépés lehetővé tétele A kapcsolattartáshoz, közös rendezvények lebonyolításához, látogatások megszervezéséhez fűződő jogos érdekünk A szakmai együttműködés fennálltáig, vagy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásig (amennyiben erről tudomást szerzünk).

A látogatók névsora kapcsán a látogatás végéig.

Az általunk szervezett szakmai rendezvényeken való részvételhez szükséges adatok (név, email cím, delegáló szervezet neve és az ott betöltött tisztség, ha alkalmazandó, parkolási igény esetén a gépjármű rendszáma)4 A rendezvénnyel összefüggő kapcsolattartás, rendezvény lebonyolítása

Ilyen igény esetén parkolóhely biztosítása a mélygarázsban

Részvételi díjhoz kötött rendezvényeink esetében a szerződés teljesítése (magánszemély ügyfelek), illetve az ahhoz fűződő jogos érdekünk (nem magánszemély ügyfelek)

Részvételi díjhoz nem kötött rendezvényeink esetében a rendezvény lebonyolításához fűződő jogos érdekünk

A gépjármű rendszáma esetében az érintett kifejezett hozzájárulása

A rendezvény lebonyolítását követően az általános polgári jogi elévülési idő (5 év)

A rendszám kapcsán a látogatás végéig

Marketing célú fényképeken, videofelvételeken az érintett képmása Az adott felvétel közzétételi irodánk weboldalán és közösségi felületein Az érintett kifejezett hozzájárulása A felvétel készültét követő 1 év. Amennyiben az érintett ezt megelőzően visszavonja hozzájárulását, a felvételt töröljük és eltávolítjuk felületeinkről.

4. Megjegyzés: rendezvényeinken előfordulhat, hogy kép-és hangfelvétel készül, azonban minden esetben törekszünk arra, hogy a felvételeken a résztvevők egyáltalán ne, vagy be nem azonosítható módon jelenjenek meg. A felvételeket esetenként közzétesszük az ügyvédi iroda, valamint a PwC magyarországi média-felületein.
Amennyiben Ön azonosításra alkalmatlan módon sem kíván szerepelni a felvételeken, úgy kérjük, a rendezvény helyszínéül szolgáló teremben a hátsó sorok egyikében foglaljon helyet. Biztosítjuk, hogy a hátsó sorokról semmilyen formában ne készüljön felvétel.

E) A https://www.retivarszegipartners.hu honlappal összefüggésben folytatott adatkezelés
Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
A weboldalra látogató által a weboldal „Kapcsolat” felületén keresztül megadott személyes adatok Válaszadás a „Kapcsolat” felületen keresztül az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személy részére Amennyiben a megkeresés az érintettel kötendő megbízási szerződés előkészítésével áll kapcsolatban, az adatkezelés jogalapja ezen megbízási szerződés előkészítése

Amennyiben a fentitől eltérő célú megkeresés érkezik, a jogalap az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy kapcsolatfelvétel esetén a beérkező üzenetekre választ tudjon adni

Amennyiben a megkeresés az érintettel kötendő megbízási szerződés megkötésének előkészítésével áll kapcsolatban, az abban foglalt személyes adatokat az általános polgári jogi elévülési időn keresztül (5 év) kezeljük

Amennyiben a fentitől eltérő célú megkeresésről van szó, az abban foglalt személyes adatokat a megkeresés nyomán meginduló kommunikáció lezárásáig kezeljük

A weboldalon működő cookie-k által rögzített adatok Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy irodánk külön cookie adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik, amely elérhető az alábbi linken:

https://www.retivarszegipartners.hu/cookie-kezeles/

Szintén felhívjuk a figyelmet arra, hogy weboldalunkon rögzítésre kerülhet a weboldal felkeresésére használt eszköz IP címe. Önmagában az IP cím alapján nincs lehetőségünk az eszközt használó személy azonosítására, ugyanakkor a cookie tájékoztató az IP címek gyűjtésével kapcsolatban is tartalmaz információkat.

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés, üzleti kapcsolat előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a megbízás létesítése, illetve a jogi szolgáltatásokra vonatkozó megbízási jogviszonyból származó egyes kötelezettségek szempontjából kötelező. A szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem képes a megbízással összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére, egyes esetekben (így különösen a Pmt. szerinti ügyfél-azonosítás kapcsán) az adatok megadásának elmaradása ahhoz vezethet, hogy a jogi szolgáltatásokra vonatkozó megbízást nem tudjuk elfogadni, illetve teljesíteni.

Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke alapján kezelt adatok tekintetében az Adatkezelő kiemelten felhívja az érintett figyelmét, hogy jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni (a további szabályokat ld. 1.5. E pont).

1.3 Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Címzetteknek nevezzük azokat a szervezeteket, amelyek részére Ügyvédi Irodánk egyes esetekben személyes adatokat adhat át.

Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó neve A címzettek részére átadott
személyes adatok kategóriája
Adatfeldolgozó bevonásával érintett tevékenység
PwC Könyvvizsgáló Kft. Az informatikai szervereken tárolt személyes adatok (különösen e-mailek, elektronikus dokumentumok, számlák tartalma). Az adatfeldolgozó teljeskörű IT és könyvelési szolgáltatás (ideértve számlázási program biztosítása) nyújtása céljából végzi az Adatkezelő által meghatározott műveleteket.
Azon szolgáltatók, amelyek szoftvereket, vagy egyéb informatikai szolgáltatásokat biztosítanak az Ügyvédi Iroda számára A szoftver használata, vagy szolgáltatás igénybevétele során kezelt személyes adatok (így különösen a szoftver által rögzített, vagy az adott informatikai szolgáltatás keretében tárolt anyagok). Egyes, az Ügyvédi Iroda működéséhez nélkülözhetetlen technikai feltételek biztosítása (pl. távazonosítás, adattárolás, virtuális adatszoba használata, bizalmas dokumentumok titkosított küldése, ügyfélazonosítási műveletek támogatása).

Önálló adatkezelők:

Önálló adatkezelő neve A címzettek részére
átadott személyes adatok
kategóriája
Önálló adatkezelő által végzett
tevékenység
Együttműködő ügyvédek, ügyvédi irodák Ügyfél azonosító, kapcsolattartási és az üggyel kapcsolatos (tényállási) adatok Szakmai közreműködés az Adatkezelő jogi szolgáltatásnyújtásában
PwC Könyvvizsgáló Kft. A könyvvizsgálati ügyfél státuszra vagy egyéb összeférhetetlenségre vonatkozó adatok

Hozzájárulás esetén az ügyfél-átvilágítás adatai

Közös szolgáltatásnyújtás során az ahhoz elengedhetetlenül szükséges adatok

Ügyfelek részére nyújtható szolgáltatások kapcsán fennálló korlátozások ellenőrzése, szolgáltatásnyújtás lehetővé tétele
PwC Magyarország Kft. Hozzájárulás esetén az ügyfél-átvilágítás adatai

Közös szolgáltatásnyújtás során az ahhoz elengedhetetlenül szükséges adatok

Ügyfelek részére nyújtható szolgáltatások kapcsán fennálló korlátozások ellenőrzése, szolgáltatásnyújtás lehetővé tétele
PwC európai régióközpont Természetes személy ügyfél azonosító adatok, jogi személy képviselői, tagi, illetve tényleges tulajdonosi adatok Regionális kockázatelemzés- és kezelés, szolgáltatásnyújtás engedélyezése, ügyfélmegismerési („KYC – Know Your Client”) folyamatok regionális szintű végzése, nyilvántartása
Hatóságok, bíróságok, egyéb hivatalos szervek Az ügy ellátásához szükségesen megadandó vagy a hatósághoz/bírósághoz benyújtandó okiratban foglalt személyes adatok a vonatkozó jogi eljárás lefolytatása
Közjegyzők Az adott közjegyzői tevékenység (pl. aláírás-hitelesítés, közjegyzői okiratba foglalás) ellátásához feltétlenül szükséges, személyes adatot tartalmazó okiratok Szolgáltatásnyújtás lehetővé tétele (amennyiben az ügyfél kérése, vagy jogszabály rendelkezése alapján közjegyző igénybevételére van szükség)
Igazságügyi vagy magánszakértők Az ügy ellátásához szükséges szakértő bevonása esetén a szakértő rendelkezésére bocsátandó iratokban foglalt személyes adatok szakvélemény készítése
Budapesti Ügyvédi Kamara Ügyvédi tevékenység körébe eső valamennyi adat kamarai hatósági ellenőrzés vagy fegyelmi jogkör gyakorlása
1.4 Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő az érintett különleges személyes adatát csak olyan esetben kezeli, ha az a jogi szolgáltatással összefüggésben feltétlenül szükséges (pl. egészségi állapottal kapcsolatos peres képviselet). Ilyen esetben az Adatkezelő az adatkezelésre a Magyarországon közvetlenül alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) 9. cikke (2) bekezdésének f) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelés a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Amennyiben ez a pont nem alkalmazható, úgy különleges adatok kezelésére kizárólag ugyanezen rendelet 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján, az érintett kifejezett hozzájárulása alapján van lehetőségünk.

1.5 Érintetti jogok

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Utóbbi jogot ugyanakkor csak a teljesség kedvéért említjük, mert Ügyvédi Irodánk automatizált döntéshozatalt az általa kezelt személyes adatok kapcsán nem folytat.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A) A hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 20 Ft-ot számol fel.

B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve, amely esetben e többletfeltételnek nem kell teljesülnie – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E) A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F) Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett bizonyos esetekben jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Adatkezelőtől széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik, az érintett által megjelölt adatkezelőnek továbbítsa. Ezt nevezzük adathordozhatósághoz való jognak. Ügyvédi Irodánk adatkezelési tevékenységeit figyelembe véve az érintett az Adathordozhatóság jogával az alábbi esetekben élhet:

 • ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, tehát a jelen Adatkezelési Tájékoztató
  • 2 A) pontjában foglalt Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítással kapcsolatos egyes adatkezelések, továbbá
  • 2. D) pontjában foglalt, irodánkba látogató személyek gépjárművének rendszámával, valamint marketing célokkal kapcsolatos egyes adatkezelések esetén;
 • ha az adatkezelés jogalapja az érintettel kötött szerződés teljesítése, valamint előkészítése, tehát a jelen Adatkezelési Tájékoztató
  • 2 A) pontjában foglaltak szerinti jogi szolgáltatás nyújtásával, kapcsolattartással összefüggő egyes adatkezelések,
  • 2. D) pontjában foglalt, részvételi díjhoz kötött rendezvényeinkkel, valamint parkolóhely biztosításával, továbbá
  • 2 E) pontjában foglalt weboldalunkon keresztül történő megkeresésekkel összefüggő adatkezelések esetén.

Az Adatkezelő az Adathordozhatóság jogának gyakorlása esetén a személyes adatokat pdf formátumban bocsátja az érintett részére, vagy továbbítja azokat az érintett által megjelölt másik adatkezelő részére.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyvédi tevékenységünkre szigorú szakmai titoktartási kötelezettségek vonatkoznak. Ezért az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén a személyes adatokat kizárólag abban az esetben továbbíthatjuk valamely más adatkezelő részére, amennyiben, az Ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII törvény5 alapján ügyvédi titoknak minősülő adatok vonatkozásában az érintettől, mint az ügyvédi titokról rendelkezni jogosulttól titoktartási kötelezettségünk alól előzetesen, az adattovábbításhoz szükséges mértékben felmentést kaptunk.

5. Üttv. 9. § (1) bekezdés: Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást.

G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: https://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

1.6 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelőnek az érintettekre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, vagy profilalkotás nem történik.

* * *

Hatályos: 2018. május 25-től.

Legutolsó felülvizsgálat: 2022. július 8.