Cookie kezelés

A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda
Cookie Adatkezelési Tájékoztatója

I. Általános információk

Az alábbi tájékoztató a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda (“Adatkezelő”) által a https://retivarszegipartners.hu weboldalon használt cookie-kkal összefüggésben végzett adatkezelésre vonatkozik és az érintettek (tehát pl. Ön, mint weboldalunkat felkereső magánszemély) tájékoztatására szolgál.

Az adatkezelőre vonatkozó információk:

Az Adatkezelő részéről adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben kijelölt kapcsolattartók:

Neve:

 • Dr. Csenterics András, ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő
 • Dr. Várszegi Zoltán, irodavezető ügyvéd
 • Székhely, postacím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

E-mail cím:

Célunk, hogy pontos és a jogszabályoknak teljes körűen megfelelő tájékoztatást nyújtsunk arról, hogy miért és hogyan kezeljük azon magánszemélyek személyes adatait, akik az Adatkezelővel honlapunkon keresztül kapcsolatba kerülnek.

A tájékoztató elkészítése az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (“GDPR”);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (“Infotv.”);
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

II. Mik az a cookie-k?

A cookie (magyarul „süti”) egy kisméretű szöveges fájl, amelyet az Ön által meglátogatott weboldal tárol az Ön számítógépén, vagy egyéb, az internet böngészésére használt eszközén. Az Ön eszköze a cookie-t meghatározott időtartamon keresztül tárolja. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett weboldal „megjegyezzen” bizonyos adatokat és beállításokat (pl. nyelv, betűméret és más megjelenítési beállítások) egy meghatározott időtartamra. Weboldalunk használatával Ön hozzájárul a cookie-k használatához a weboldalon.

A cookie-k az ön számítógépén, vagy egyéb eszközén biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

III. Hogyan és milyen jogalapon használjuk a weboldal használata során a cookie-kat?

A honlapunk zavartalan használata érdekében az azon alkalmazott cookie-k a honlapunk meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépére, vagy egyéb eszközére. Az ilyen cookie-k célja a honlapunk biztonságának garantálása, a weblap tartalmainak hibamentes megjelenítése, a nyelvi beállítások kezelése valamint honlapunk terhelésének kiegyenlítése. Alkalmazásuk nélkül a weboldal megfelelő működése nem biztosítható.

Ezen cookie-k használata során az ön böngészésre használt számítógépének vagy egyéb eszközének IP címét kezeljük, amely bizonyos körülmények között (különösen az Önre vonatkozó más információkkal társítva) személyes adatnak minősülhet.

Adatkezelésünk jogalapját a honlapunk stabil, biztonságos és színvonalas működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb azon időtartamig, amíg ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával a használt cookie-k automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

Weboldalunk kizárólag olyan cookie-kat alkalmaz, amelyek a működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, kényelmi, többletfunkciót biztosító, marketing, vagy egyéb, nem feltétlenül szükséges cookie-k alkalmazására nem kerül sor.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti, valamint bármikor törölhet minden, a számítógépén, vagy egyéb eszközén tárolt cookie-t az eszközről.

A weboldalunkon használt cookie-k a következők:

 • _utma
 • _utmb
 • _utmc
 • _utmt
 • _utmz
 • _icl_current language
 • cookie_notice_accepted
 • wordpress_test_cookie
 • wpml_referer_url

IV. Érintetti jogok

A hatályos jogszabályok alapján, a cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés sajátosságait és jogalapját figyelembe véve Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg személyes adatai kezelése kapcsán. A jelen pont általánosan foglalja össze az Önt megillető jogokat, az azt követő pontok pedig az egyes jogok gyakorlásának feltételeit ismertetik.

 • Ön jogosult kérni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, amennyiben az nem ütközik e jogok gyakorlásának jogszabály szerint megállapított korlátaiba.
 • Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.
 • Önt bármikor megilleti a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

A) A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor felvilágosítást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akiknek az adatait átadták, vagy át fogják adni, a forrást, ahonnan az Ön adatait az Adatkezelő megkapta, az adatok megőrzési időtartamát, az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való adattovábbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat.

A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy a kezelt személyes adatainak másolatát kérje. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (email, illetve pdf fájl formájában) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.

B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat kérésére helyesbíti vagy kiegészíti (pl. adatváltozás esetén). Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a címzetteket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben Ön valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés valamely jogi kötelezettségnek történő megfelelés céljából szükséges.

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • amennyiben az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, Ön azonban igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen címzetteket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

E) A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen.

A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha

 • az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai Adatkezelő általi kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetében az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Ön továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

Ön jogosult bírósághoz fordulni a NAIH Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a NAIH nem foglalkozik a panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Önnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a NAIH határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

Melléklet

Alapvető fogalmak, melyek a tájékoztató megértését segítik

Személyes adat Személyes adat lehet bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy adott természetes személy közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik. Ilyen információ lehet pl. azon eszköz IP címe, amelyről Ön a weblapunkat felkeresi.
Adatkezelés Adatkezelésnek hívunk minden olyan műveletet, amelyet személyes adatokon hajtanak végre. Ilyen pl. az adatok gyűjtése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, törlése.
Adatkezelő Adatkezelőnek nevezzük azt a szervezetet, amely az adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza. Az Ön adatainak kezelője a weboldal vonatkozásában az Adatkezelő.
Érintett Bárki, akinek a személyes adatai a weboldalunk felkeresése során birtokunkba kerülnek.