Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER): felelősség szerződésszegéssel és szerződésen kívül okozott károkért

Írta: dr. Klenanc Miklós, LL.M.

2015. január 1-jétől lép hatályba a közúti árufuvarozással járó EU-s és belföldi termékértékesítéshez és termékbeszerzéshez kapcsolódó, új adminisztrációs kötelezettség részleteiről szóló Art.-módosítás. A jogszabály a bejelentési kötelezettséget a törvényes képviselőkhöz, azaz a vezető tisztségviselőkhöz telepíti, akik egyébként munkatársaik részére is igényelhetnek az EKAER elektronikus felületére történő bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót. A bejelentendő adatok köre olyan információkra is kiterjed (pl. a fuvarozáshoz használt jármű rendszáma), amelyekkel a társaság közvetlenül nem rendelkezik, azokat csak szerződő partnerétől, vagy annak közreműködésével harmadik személyektől tudja beszerezni. Mindezek következtében különféle felelősségi kérdések merülhetnek fel az EKAER-szám igénylésekhez kapcsolódóan.

 I. A beszállítókkal és a megrendelőkkel fennálló szerződések megszegése miatti kártérítési felelősség

A jogszabály lehetővé teszi, hogy EKAER-szám hiánya (vagy hibás adatközlés) esetén a hatóság a fuvarozott terméket (romlandó áruk és élő állatok kivételével) lefoglalja és azt adott esetben az adózó költségére elszállíttassa. Ilyen esetben felmerülhet a társaság és a megrendelője közötti szerződés megszegéséért (teljesítési késedelem) való felelősség. Amennyiben az EKAER-számot a társaság azért nem tudta megigényelni (vagy az adatközlés azért hibás), mert a beszállítójától nem, nem időben, hibásan, stb. kapta meg a szükséges adatokat, úgy a beszállító és a társaság közötti szerződés megszegésének kérdése vetődik fel. Ezek a szerződések minden bizonnyal nem tartalmaznak olyan rendelkezéseket, melyek az EKAER-számhoz szükséges információk átadásának részleteit, illetve az ezzel kapcsolatos felelősségi kérdéseket szabályoznák, így mindenképpen célszerű egyrészt a szerződő partnerek mihamarabbi tájékoztatása az új szabályozásról, a szükséges adatokról, illetve arról, hogy milyen következményekkel jár(hat) az EKAER-szám hiánya vagy a hibás adatok közlése, másrészt a szerződések megfelelő módosítása. A szerződő feleket ugyan általános jelleggel együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli, azonban az említett kérdéseket mindenképpen célszerű egyedi jelleggel rendezni.

 II. A vezető tisztségviselő felelőssége a társasággal szemben

Tekintettel arra, hogy ? a fentiek szerint ? a bejelentési kötelezettségért való felelősséget a jogszabály alapvetően a vezető tisztségviselőre telepíti, amennyiben a társaságra az EKAER-számmal kapcsolatosan bírságot szabnak ki, vagy kártérítést, kötbért kell fizetnie valamely szerződéses partnerének a fentiekben írtak miatt, úgy felmerülhet, hogy ezt a kárt a társaság a vezető tisztségviselőre terhelheti-e. Függetlenül attól, hogy a vezető tisztségviselő megbízási vagy munkajogviszony alapján látja el feladatát, a társasággal szembeni felelősségének megállapítása során a Ptk.-nak a szerződésszegésért való felelősségre irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni. Így tehát a felelősség megállapításának előfeltétele, hogy a vezető megszegje a szerződését. Mikor kerül erre sor? Ha feladatait nem kellően gondosan, nem az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal látja el. Ezért annak érdekében, hogy a vezető a felelősségi kockázatot mérsékelje, fontos, hogy megfelelően dokumentált módon megtörténjen az EKAER-szám adminisztrációjáért felelős munkatársak kijelölése, megfelelő belső szabályzat, ügyrend elkészítése, ennek betartásának ellenőrzése, stb.

 III. A vezető tisztségviselő és a társaság egyetemleges felelőssége harmadik személynek (pl. megrendelő alvállalkozójának) okozott károkért

Az új Ptk. március 15-től bevezetett újítása, hogy a vezető tisztségviselő egyetemlegesen felel a társasággal, ha:

  • a vezető tisztségviselő saját cselekményével,
  • vezetői tevékenységével összefüggésben,
  • harmadik személynek, szerződésen kívül,
  • március 15-ét követően,
  • polgári jogi értelemben vett kárt okoz.

Amennyiben például egy vezető tisztségviselő nem intézkedik az EKAER-szám adminisztrációjával kapcsolatosan, és emiatt egy megrendelőjének nem tud határidőben szállítani, és tudomása van vagy lehet arról, hogy e megrendelőjének valamely szerződéses partnere az így bekövetkező késés miatt kárt szenvedhet és ez a kár ténylegesen is bekövetkezik, felmerülhet a fentiekben írt egyetemleges felelősségi szabály alkalmazhatósága. Annak érdekében, hogy ez a kockázat minimalizálva legyen, célszerű ? a korábban is írtakkal összhangban ? megtörténjen az EKAER-adminisztrációért ténylegesen felelős munkatársak kijelölése, ez a feladatuk a munkaköri leírásukban is megfelelően rögzítésre kerüljön, a szükséges belső szabályokat lefektessék, stb.

Megosztás