Adatvédelem

A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda
Adatkezelési Tájékoztatója
a jogi szolgáltatásokkal, valamint a https://www.retivarszegipartners.hu honlappal összefüggő adatkezelésről

1.1. Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
E-mail címe: rvp.central@hu.pwclegal.com
Telefonszáma: (+36 1) 461 9888
Honlap: retivarszegipartners.hu

Az Adatkezelő részéről adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben kijelölt kapcsolattartók:

Neve:
Dr. Várszegi Zoltán, irodavezető ügyvéd
Dr. Csenterics András, ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő

Postacím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

E-mail cím:
zoltan.varszegi@pwc.com
andras.csenterics@pwc.com
Telefonszáma: (+36 1) 461 9506

1.2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

A) Természetes személy ügyfelekre vonatkozó adatkezelés

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Megbízás előkészítése, megkötése során megadott személyes adatok, ideértve és személyi azonosító okmányok  típusát, számát és másolatát, valamint a megbízás elvállalhatósága korlátai kapcsán bekért adatokat; e körben az adatok forrása lehet nyilvános adatbázis (pl. polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása) ügyvédi megbízás létrehozása jogi szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése, teljesítése, ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség megbízás teljesítésétől, illetve az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év, illetve okirat ellenjegyzése, elektronikus okirat vagy ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügy, illetve közvetítői eljárás esetén 10 év
ügyfélazonosítás, Pmt. 6.§ és 73.§ szerinti ún. ügyfél-átvilágítás elvégzése, azonosított személyekre vonatkozó ügyvédi nyilvántartás vezetése pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség
a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás adatainak más szolgáltató részére való átadása annak ügyfél-átvilágítási eljárása lefolytatása céljából hozzájárulás
a PricewaterhouseCoopers cégcsoporttal való együttműködés kapcsán szükséges, a szolgáltatásnyújtás korlátaira vonatkozó ellenőrzések, jogi szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedély kérése, kockázatelemzési folyamatok elvégzése jogi szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése, teljesítése
Az ellátott üggyel összefüggésben megadott személyes adatok (így különösen név, lakcím, anyja neve, születési név, adószám, szemigazolványszám, személyi szám, útlevélszám, tartózkodási cím/levelezési cím) jogi szolgáltatás nyújtása (így különösen okirat szerkesztése és benyújtása/bejegyeztetése az illetékes hatóságnál), a szolgáltatással összefüggésben esetlegesen felmerülő igények érvényesítése jogi szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése, teljesítése, ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség az ügyvédi tevékenységre irányadóan előírt megőrzési időn belül[1]
Az ügy jellegére vonatkozó (tényállási), különösen vagyonra vonatkozó adatok jogi szolgáltatás nyújtása jogi szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése, teljesítése, ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése az ügyvédi tevékenységre irányadóan előírt megőrzési időn belül1
Kapcsolattartási adatok (telefonszám, email cím) kapcsolattartás a szerződés teljesítése kapcsán jogi szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése, teljesítése jogi szolgáltatások nyújtására vonatkozó kapcsolatunk fennállásáig, kivéve, ha a kapcsolattartási adatok a fenti célból kezelt adatokat tartalmazó okiratok részét képezik
Számla, bizonylat kiállításához, számlázáshoz szükséges személyes adatok számla, bizonylat kiállítása, a megrendelés teljesítése, adózási kötelezettségek teljesítése számviteli szabályok szerinti, valamint adójogi kötelezettség teljesítése számlázástól számított 8 év
Magánszemély ügyfél neve, címe, telefonszáma, email címe, Ügyfélmenedzsment jogi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan (Salesforce rendszer útján) az ahhoz fűződő jogos érdekünk, hogy az ügyfél adatait a PricewaterhouseCoopers globális cégcsoport által bevezetett, biztonságos és egységes ügyfélmenedzsmentet biztosító rendszerben kezeljük, lehetővé téve a hatékony szolgáltatásnyújtást és a PricewaterhouseCoopers hálózaton belüli információmegosztást az ügyfélkapcsolat fennállása alatt

B) Jogi személy ügyfelek részéről eljáró természetes személyekre (képviselő, tag, tényleges tulajdonos, kapcsolattartó, stb.) vonatkozó adatkezelés

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Kapcsolattartási adatok (így különösen: név, e-mail cím, telefonszám, munkakör / pozíció) üzleti célú kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a jogi személy ügyféllel, partnerrel fennálló szerződés teljesítéséhez, illetve az üzleti kapcsolat fenntartásához fűződő jogos érdekünk a jogi személlyel fennálló üzleti kapcsolat végéig, vagy ha az korábban történik, az érintett jogi személlyel fennálló jogviszonya megszűnéséig, ha erről az Adatkezelő tudomást szerez
Személyazonosító adatok (jogi személy képviselője, tagja és tényleges tulajdonosa kapcsán) ügyfélazonosítás, Pmt. 6.§ és 73.§ szerinti ún. ügyfél-átvilágítás elvégzése, azonosított személyekre vonatkozó ügyvédi nyilvántartás vezetése pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség megbízás teljesítésétől, illetve az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év, illetve okirat ellenjegyzése, elektronikus okirat vagy ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügy esetén 10 év
a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás adatainak más szolgáltató részére való átadása annak ügyfél-átvilágítási eljárása lefolytatása céljából a jogi személy ügyfél más szolgáltató általi azonosításának megkönnyítéséhez fűződő jogos érdeke
jogi szolgáltatás nyújtása (így különösen társasági okirat szerkesztése és benyújtása/bejegyeztetése az illetékes hatóságnál) a jogi személy ügyfél adott ügy ellátásával kapcsolatosan jogi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogos érdeke, adott esetben az érintettnek a jogi személy ügyféllel fennálló jogviszonyára vonatkozó szerződés teljesítése
a PricewaterhouseCoopers cégcsoporttal való együttműködés kapcsán szükséges, a szolgáltatásnyújtás korlátaira vonatkozó ellenőrzések, jogi szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedély kérése, kockázatelemzési folyamatok elvégzése a PricewaterhouseCoopers globális cégcsoport szolgáltatások könyvvizsgálati ügyfeleknek való nyújtására vonatkozó korlátozásai, szabályai betartásához fűződő jogos érdekünk
Ügyfél magánszemély képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, email címe Ügyfélmenedzsment jogi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan (Salesforce rendszer útján) az ahhoz fűződő jogos érdekünk, hogy az ügyfél adatait a PricewaterhouseCoopers globális cégcsoport által bevezetett, biztonságos és egységes ügyfélmenedzsmentet biztosító rendszerben kezeljük, lehetővé téve a hatékony szolgáltatásnyújtást és a PricewaterhouseCoopers hálózaton belüli információmegosztást az ügyfélkapcsolat fennállása alatt

C) Jogi szolgáltatásokkal érintett egyéb természetes személyekre (pl. szerződésben vagy perben érintett másik fél, vagy annak képviselője) vonatkozó adatkezelés

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Személyazonosító és egyéb ügyleti adatok (az adatok forrása ebben az esetben az ügyfelünk, vagy az érintett) ügyvédi megbízás teljesítése (pl. szerződés elkészítése) ügyfelünk jogi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogos érdeke, ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogi kötelezettség az ügyvédi tevékenységre irányadóan előírt megőrzési időn belül1

D) A https://www.retivarszegipartners.hu honlappal összefüggésben folytatott adatkezelés

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
A weboldalra látogató által a weboldal „Kapcsolat” felületén keresztül megadott személyes adatok Válaszadás a „Kapcsolat” felületen keresztül az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személy részére Amennyiben a megkeresés az érintettel kötendő megbízási szerződés előkészítésével áll kapcsolatban, az adatkezelés jogalapja ezen megbízási szerződés előkészítése

Amennyiben a fentitől eltérő célú megkeresés érkezik, a jogalap az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy kapcsolatfelvétel esetén a beérkező üzenetekre választ tudjon adni

Amennyiben a megkeresés az érintettel kötendő megbízási szerződés megkötésének előkészítésével áll kapcsolatban, az abban foglalt személyes adatokat az általános polgári jogi elévülési időn keresztül (5 év) kezeljük

Amennyiben a fentitől eltérő célú megkeresésről van szó, az abban foglalt személyes adatokat a megkeresés nyomán meginduló kommunikáció lezárásáig kezeljük

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés, üzleti kapcsolat előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a megbízás létesítése, illetve a jogi szolgáltatásokra vonatkozó megbízási jogviszonyból származó egyes kötelezettségek szempontjából kötelező. A szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem képes a megbízással összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére, egyes esetekben (így különösen a Pmt. szerinti ügyfél-azonosítás kapcsán) az adatok megadásának elmaradása ahhoz vezethet, hogy a jogi szolgáltatásokra vonatkozó megbízást nem tudjuk elfogadni, illetve teljesíteni.

Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke alapján kezelt adatok tekintetében az Adatkezelő kiemelten felhívja az érintett figyelmét, hogy jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni (a további szabályokat ld. 1.5. E pont).

1.3. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó neve A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája Adatfeldolgozó bevonásával érintett tevékenység
PwC Könyvvizsgáló Kft. Az informatikai szervereken tárolt személyes adatok (különösen e-mailek, elektronikus dokumentumok, számlák tartalma). Az adatfeldolgozó teljeskörű IT és könyvelési szolgáltatás (ideértve számlázási program biztosítása) nyújtása céljából végzi az Adatkezelő által meghatározott műveleteket.

Önálló adatkezelők:

Önálló adatkezelő neve A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája Önálló adatkezelő által végzett tevékenység
Együttműködő ügyvédek, ügyvédi irodák Ügyfél azonosító, kapcsolattartási és az üggyel kapcsolatos (tényállási) adatok szakmai közreműködés az Adatkezelő jogi szolgáltatásnyújtásában
PwC Könyvvizsgáló Kft. A könyvvizsgálati ügyfél státuszra vagy egyéb összeférhetetlenségre vonatkozó adatok ügyfelek részére nyújtható szolgáltatások kapcsán fennálló korlátozások ellenőrzése
PwC európai régióközpont Természetes személy ügyfél azonosító adatok, jogi személy képviselői, tagi, illetve tényleges tulajdonosi adatok regionális kockázatelemzés- és kezelés, szolgáltatásnyújtás engedélyezése
Fordítóirodák Az ügyfél kérésére vagy az ügy ellátásához szükséges mértékben személyes adatot tartalmazó iratok fordítás elkészítése
Hatóságok, bíróságok, egyéb hivatalos szervek Az ügy ellátásához szükségesen megadandó vagy a hatósághoz/bírósághoz benyújtandó okiratban foglalt személyes adatok a vonatkozó jogi eljárás lefolytatása
Igazságügyi vagy magánszakértők Az ügy ellátásához szükséges szakértő bevonása esetén a szakértő rendelkezésére bocsátandó iratokban foglalt személyes adatok szakvélemény készítése
Budapesti Ügyvédi Kamara Ügyvédi tevékenység körébe eső valamennyi adat kamarai hatósági ellenőrzés vagy fegyelmi jogkör gyakorlása

1.4. Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő az érintett különleges személyes adatát csak olyan esetben kezeli, ha az a jogi szolgáltatással összefüggésben feltétlenül szükséges (pl. egészségügyi állapottal kapcsolatos peres képviselet). Ilyen esetben az Adatkezelő az adatkezelésre a Magyarországon közvetlenül alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) 9. cikke (2) bekezdésének f) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelés a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

1.5. Érintetti jogok

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A) A hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 20 Ft-ot számol fel.

B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve, amely esetben e többletfeltételnek nem kell teljesülnie – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E) A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

1.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek az érintettekre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

* * *

Hatályos: 2018. május 25-től.

[1] Okirat ellenjegyzése, illetve elektronikus okirat, illetve ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügy, közvetítői eljárás esetén: 10 év, egyéb esetben 5 év. Speciális jogszabály előírása vagy a felek megállapodása szerint előfordulhat, hogy az adatokat tartalmazó okiratok nem selejtezhetők.