Adatkezelési tájékoztató – toborzás

Tisztelt Pályázó!

Köszönjük érdeklődését a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda iránt.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi adatvédelmi tájékoztatónkat, amelyben részletes információkat talál arra vonatkozóan, hogy a kiválasztási folyamat keretében hogyan kezeljük az Ön személyes adatait. A tájékoztató elsődlegesen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete[1] („GDPR), valamint a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és az egyéb, adatvédelmi tárgyú jogszabályok alapján készült.

Az alábbi adatkezelési tájékoztatónkkal kapcsolatosan kifejezetten felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezelés ellen Önt megilleti a tiltakozás joga (ld. 5.5. pont).

Tájékoztatjuk, hogy álláspályázata kapcsán irodánk, mint adatkezelő az Ön regisztrációja és pályázata keretében megadott, illetve a kiválasztási eljárás eredményeként előálló személyes adatait kezeli.

Kérjük, hogy a kiválasztási eljárás során kizárólag saját, valós és a pályázat elbírálása szempontjából lényeges adatait adja meg! Kérjük, hogy pályázati anyagában ne adjon meg különleges adatot (vagyis faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló adatokat, genetikai adatokat, egészségügyi adatokat, valamint a szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatokat)! Amennyiben mégis ilyen adatot ad meg pályázatában, úgy kérjük, hogy az ezen adatok kezelésére szóló kifejezett hozzájárulását is adja meg a pályázati anyag részeként.

Amennyiben nem Önre esik választásunk a kiválasztási eljárás során, úgy személyes adatai törlésre kerülnek a 2. pontban meghatározott megőrzési idő leteltét követően, kivéve, ha Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait megőrizzük annak érdekében, hogy azt a későbbi pályázatok során figyelembe vehessük, vagy más pozícióra való alkalmassága esetén Önnel kapcsolatot létesíthessünk (Talent Pool). Amennyiben a kiválasztási eljárás során Önre esik a választásunk, úgy személyes adatait a továbbiakban már az Önnel kötendő szerződés előkészítése céljából fogjuk kezelni, de ezzel kapcsolatban külön adatkezelési tájékoztatót fogunk rendelkezésére bocsátani.

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal
adatkezelési Tájékoztató
– kiválasztási (toborzási) eljárással összefüggő adatkezelésről

1. Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
E-mail címe: hu_rvp.central@pwc.com
Telefonszáma: (+36 1) 461 9888
Honlap: https://retivarszegipartners.hu

Az Adatkezelő részéről adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben kijelölt kapcsolattartók:
Neve:
Dr. Várszegi Zoltán, irodavezető ügyvéd
Postacíme: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
E-mail címe: zoltan.varszegi@pwc.com

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje
Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Az álláspályázat keretében megadott személyes adatok, így különösen:

  • kapcsolattartási adatok, név, telefonszám, e-mail cím;
  • szakmai önéletrajzban, illetve motivációs levélben foglalt személyes adatok, ideértve különösen a tanulmányokra, végzettségre, képesítésekre, szakmai múltra vonatkozó adatokat, referenciákat, ajánlásokat

A kiválasztási eljárás során, illetve az interjúk alatt a pályázó által megadott, vagy a pályázó értékelésére vonatkozó egyéb adatok

A jelentkezés elbírálása a pályázó képzettségének és szakmai hátterének ismeretében Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a beérkezett pályázatról megalapozott döntést hozhasson. A pályázat elbírálását követően a pályázati anyaggal összefüggésben megadott személyes adatokat haladéktalanul töröljük (a személyes adatok későbbi pályázási lehetőségek céljából történő megőrzéséhez – Talent Pool – való hozzájárulás hiányában).

Nem töröljük a személyes adatokat, ha az elbírálás eredményeképpen a pályázóval jogviszonyt létesítünk.

Valamennyi fent említett személyes adat Az álláspályázat figyelembevétele esetleges, későbbiekben megnyíló pozíciók szempontjából, a Talent Pool rendszer keretében Az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása A hozzájárulás visszavonásáig, vagy legkésőbb a kiválasztási eljárás lezárultától számított 12 hónapig
Valamennyi fent említett személyes adat (eseti mérlegelés alapján) Az Adatkezelő tényállításainak igazolása egy későbbi esetleges, álláspályázattal kapcsolatos jogvita esetén Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy jogvita esetén képes legyen tényállításainak alátámasztására A kiválasztási eljárásból eredő esetleges jogi igényekre vonatkozó elévülési idő (5 év) végéig

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő szintén felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a pályázó az elbíráláshoz feltétlenül szükséges adatokat teljeskörűen nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet a kiválasztási eljárásból való kizárás, illetve az, hogy pályázatát nem tudjuk megfelelően értékelni.

Az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezelt adatok tekintetében az Adatkezelő ismét és kiemelten felhívja a pályázó figyelmét, hogy jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni (a további szabályokat ld. 5.5. pont).

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a pályázó jogosult a hozzájárulását megtagadni vagy bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a pályázóra nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár.

3. Személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag akkor továbbít más szervezetek részére, ha az valamely jogszabály, vagy az Adatkezelőre nézve kötelező bírósági vagy hatósági döntés miatt elengedhetetlen, vagy ha az egyébként a működésünk miatt feltétlenül szükséges.

Az Adatkezelő személyes adatot az Európai Gazdasági Térség területén kívülre csak a GDPR 45-49. cikk szerinti garanciák valamelyikének rendelkezésre állása esetén továbbít.

Felhívjuk a figyelmet, hogy informatikai infrastruktúránk bizonyos elemeit a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; „PwC”) üzemelteti, így elvben lehetséges, hogy egyes, az álláspályázat keretében megadott személyes adatokhoz hozzáfér. Ennek keretében a PwC adatfeldolgozónkként jár el.

4. Az érintett jogai

A pályázó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, bármikor tájékoztatást kérhet azok kezelésével kapcsolatban, kérheti azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, tiltakozhat kezelésük ellen, valamint megilleti az adathordozhatóság joga. Utóbbi azt jelenti, hogy a rá vonatkozóan kezelt személyes adatokat az Adatkezelőtől valamely digitális formátumban bármikor kikérheti, vagy kérheti, hogy azokat az Adatkezelő ilyen formátumban továbbítsa egy általa megjelölt másik szervezet részére. A pályázót megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a bírósági jogorvoslathoz való jog.

Valamennyi érintetti jog az Adatkezelő 1. pont szerinti elérhetőségein keresztül gyakorolható. Az Adatkezelő minden panaszt, kérdést a beérkezéstől számított 1 hónapon belül megválaszol.

A felügyeleti hatósághoz való panaszbenyújtás céljából a hatóság elérhetőségei a következők:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: https://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bírósághoz kíván fordulni, a pályázó itt talál bővebb információt: https://birosag.hu

* * *

Kelt: Budapest, 2023. március 1.